REGULAMIN PÓŁKOLONII

aktualizacja: 25.04.2021

 1. Definicje
 1. Półkolonia lub Wypoczynek – stacjonarna forma wypoczynku dzieci i młodzieży w formie półkolonii.
 2. Organizator –  organizator wypoczynku: Mała Akademia Sportu Sp. z o. o., ul.B.Prusa 31a, 66-100 Sulechów, NIP 9731058668,
 3. Uczestnik –  dziecko zgłoszone na półkolonie,
 4. Opiekun –  opiekun prawny Uczestnika półkolonii,
 5. Oferta – informacje o półkolonii przedstawiane przez organizatora na stronie internetowej www.aktywnepolkolonie.pl, w szczególności termin i miejsce oraz program.
 6. Karta Uczestnika – Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku.

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w półkolonii.
 2. Uczestnikami wypoczynku mogą być dzieci w wieku od 6 do 14 lat.
 3. Półkolonie odbywają się w terminach i miejscu podanym do wiadomości w ofercie i Karcie Uczestnika.
 4. Zajęcia na półkolonii odbywają się według planu przygotowanego dla każdej grupy
  i przedstawionego 
  opiekunom najpóźniej do 3 dni przed rozpoczęciem turnusu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu w trakcie wypoczynku, a także do odwołania części zajęć w wyjątkowych przypadkach.
 5. Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie, które zakres jest podany do wiadomości w ofercie i Karcie Uczestnika. Opiekun powinien poinformować Organizatora o wszelkich alergiach pokarmowych Uczestnika podczas rezerwacji oraz w Karcie Uczestnika.
 6. Uczestnicy na czas trwania turnusu są objęci ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadkówOgólne warunki ubezpieczenia organizator udostępnia na prośbę opiekuna.
 7. Kadra wypoczynku posiada odpowiednie kwalifikacje i składa się z wychowawców, instruktorów i kierownika wypoczynku.
 8. Półkolonie są zgłaszane do Kuratorium Oświaty, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem turnusu. Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku można znaleźć w bazie MEN: wypoczynek.men.gov.pl.
 9. Organizator sprawuje opiekę nad uczestnikami półkolonii w godzinach trwania turnusuOpiekun zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnika w drodze pomiędzy miejscem rozpoczęcia i zakończenia zajęć, a domem.
 10. Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, z uprzednim poinformowaniem opiekunów.

 III. ZGŁOSZENIA, PŁATNOŚCI, ZWROTY

 1. Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest zgłoszenie uczestnika na dany turnus, wypełnienie Karty Uczestnika oraz dokonanie płatności w wyznaczonym terminie.
 2. Zgłoszenie uczestnika odbywa się przez formularz elektroniczny, dostępny na stronie internetowej organizatoratelefonicznie lub mailowo (biuro@malaakademiasportu.pl).
 3. Kartę Uczestnika wypełnia opiekun prawny uczestnika wypoczynku – elektronicznie poprzez stronę internetową organizatora lub w formie papierowej.
 4. Organizator, na podstawie wypełnionej Karty Uczestnika, decyduje o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w półkolonii. W przypadku wydania negatywnej decyzji przez organizatora, opiekun natychmiast zostanie o tym poinformowany.
 5. Organizator przyjmuje płatności wyłącznie na rachunek bankowy, w banku BNP Paribas S.A. o numerze: 52 1750 0012 0000 0000 3987 1599 ; Tytuł przelewu: Półkolonia w [miejscowość], [termin], [imię i nazwisko uczestnika]. Dane odbiorcy: Mała Akademia Sportu Sp. z o. o. ; ul.B.Prusa 31a, 66-100 Sulechów.
 6. Organizator udostępnia ofertę półkolonii na stronie internetowej aktywnepolkolonie.pl.
 7. Informacje o rezygnacji z całości lub części turnusu, należy zgłosić organizatorowi pisemnie lub na adres e-mail: biuro@malaakademiasportu.pl.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii, organizator zobowiązuje się do zwrotu płatności w następujących przypadkach:
 1. rezygnacja z uczestnictwa w półkolonii nastąpiła do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu – zwrot 100% wpłaconych środków;
 2. nieobecność uczestnika na półkolonii powyżej dwóch dni – zwrot 10% wpłaconych środków, za każdy dzień nieobecności.
 1. Organizator dopuszcza zgłoszenie uczestnika na dowolną ilość dni półkolonii. W takim przypadku opiekun powinien skontaktować się z organizatorem, w celu ustalenia ceny za niepełny turnus półkolonii.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnusu z powodu braku wymaganego minimum uczestników lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od organizatora.
  W takim przypadku niezwłocznie następuje 100% zwrot wpłaconych środków 
  Opiekunom.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Każdorazowy odbiór uczestnika z półkolonii należy zgłosić wychowawcy.
 2. Osobami uprawnionymi do odbioru uczestnika z wypoczynku są tylko opiekunowie prawni i osoby upoważnione przez nich. Stosowne upoważnienie należy przekazać organizatorowi
  np. w Karcie Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie półkolonii mienie. Organizator zaleca, aby uczestnicy nie zabierali na półkolonie urządzeń elektronicznych i wartościowych przedmiotów.
 4. W przypadku nadużywania urządzeń elektronicznych przez uczestników, w trakcie półkolonii, kadra wypoczynku może zdeponować urządzenie do czasu odbioru przez opiekunów.
 5. Kadra wypoczynku natychmiast powiadamia opiekunów o urazach, wypadkach i problemach zdrowotnych lub wychowawczych ich dziecka, które miały miejsce w trakcie zajęć.
 6. Uczestnicy powinni być odbierani z wypoczynku punktualnie o godzinie zakończenia półkolonii. Dzieci mogą wracać samodzielnie z półkolonii tylko jeżeli opiekun przekaże stosowną zgodę organizatorowi.
 7. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii, jego opiekunowie ponoszą za to pełną odpowiedzialność.
 8. Uczestnicy mają prawo do:
 • zgłaszania propozycji programu, wszelkich próśb, uwag i skarg kadrze wypoczynku,
 • korzystania z pomocy kierownika, wychowawców i innych uczestników półkolonii,
 • spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku.
 1. Uczestnicy mają obowiązek:
 • uczestniczenia w zajęciach przewidzianych w programie, zgodnie z zainteresowaniami,
 • powstrzymywania się od korzystania z urządzeń elektronicznych podczas zajęć programowych,
 • dbania o czystość i porządek otoczenia, a także o sprzęt udostępniony na półkolonii,
 • przestrzegania wszystkich regulaminów wypoczynku,
 • dbania o dobrą atmosferę w grupie i poszanowanie wszystkich uczestników i kadrę wypoczynku,
 • uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy oraz korzystania ze sprzętów i wyposażenia bez zezwolenia wychowawcy.
 1. Naruszenie regulaminu przez uczestnika spowoduje następujące konsekwencje:
 • upomnienie przez wychowawcę,
 • upomnienie przez kierownika półkolonii podczas apelu,
 • powiadomienie opiekunów i szkoły uczestnika o nieodpowiednim zachowaniu,
 • wydalenie uczestnika z wypoczynku na koszt opiekunów, bez zwrotu płatności.

V. ZASADY ZMNIEJSZAJĄCE RYZYKO ZAKAŻENIA COVID-19

UCZESTNICY:

 • Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Opiekuna, Uczestnik w dniu rozpoczęcia półkolonii musi być zdrowy, bez infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczestnik stawiający się na miejscu organizacji półkolonii, za każdym razem musi być zdrowy, bez infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Opiekuna, Uczestnik nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem półkolonii. Jeżeli kontakt z taką osoba nastąpi w okresie trwania półkolonii, Opiekun natychmiast poinformuje o tym Organizatora.
 • Uczestnik jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m), przestrzegania wzmożonych zasad higieny, a także stosowania się do zaleceń Kadry, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

OPIEKUNOWIE PRAWNI UCZESTNIKÓW:

 • Udostępniają organizatorowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 • Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 • Opiekun prawny odprowadzający dziecko bezpośrednio na miejsce organizacji półkolonii, musi być zdrowy, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, a w okresie 14 dni przed rozpoczęciem każdego dnia półkolonii nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 • Na miejsce organizacji półkolonii, tylko jeden Opiekun odprowadza dziecko. Osoba odprowadzająca Uczestnika/ów może przebywać tylko w obszarze wyznaczonym przez Kadrę półkolonii i jest zobowiązana do zachowania dystansu min. 1.5 m od pozostałych osób, zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku.
 • Opiekun odprowadzający lub odbierający Uczestnika w innym czasie, niż ustalony w planie półkolonii czas na zbiórkę, zobowiązany jest zgłosić ten fakt wcześniej Kierownikowi półkolonii. W takiej sytuacji po przybyciu na miejsce należy pozostać przed bramą placówki i skontaktować się telefonicznie z Kierownikiem półkolonii (brak możliwości wejścia na teren placówki).
 • Opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała Uczestnika, termometrem bezdotykowym, przez Kadrę półkolonii.
 • Jeżeli Uczestnik choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, Opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie w karcie kwalifikacyjnej Uczestnika półkolonii. opiekun decyduje o udziale w półkolonii dziecka przewlekle chorego. Organizator zaleca skonsultowanie tej decyzji z lekarzem prowadzącym.
 • Opiekun musi zaopatrzyć Uczestnika w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na półkolonii.